Belgien

  1. Bruessel (Palais-Stoclet, versch. Haeuser)
  2. Antwerpen (versch. Häuser)
  3. Spa (versch. Häuser )
  4. Namur (versch Häuser)
  5. Thionville ( unbekanntes Haus)
  6. Vilsam ( unbekanntes Haus)